Ακολουθήστε με στο Facebook

25.09.2023

Ν. Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: «Έμφυλη βία: Ορισμός, Αιτίες και Συνέπειες»

Γ Λυκείου, Κριτήρια αξιολόγησης

Έμφυλη βία: Ορισμός, Αιτίες και Συνέπειες

Γλώσσα Γ΄ Λυκείου

Κριτήριο Αξιολόγησης

του Κωνσταντίνου Μάντη

Το παρακάτω πληροφοριακό κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του «Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου για Ενδυνάμωση των Νέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης» – Youth4Youth, που εκδόθηκε το 2012 από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου.

Η έμφυλη βία (ΕΒ) είναι ένας γενικός όρος που περικλείει κάθε διάκριση ή βλαπτική συμπεριφορά που στρέφεται εναντίον κάποιου προσώπου και συμβαίνει εξαιτίας του (πραγματικού ή θεωρούμενου) κοινωνικού του φύλου ή σεξουαλικού του προσανατολισμού.
Η ΕΒ μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνικοπολιτισμική. Για να γίνουν κατανοητές οι βασικές της αιτίες, πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των έμφυλων νορμών, αξιών και πεποιθήσεων που στηρίζουν ανισότιμες ιεραρχίες εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά ακόμη και μεταξύ ανδρών ή μεταξύ γυναικών. Αυτές οι ιεραρχίες εξουσίας δεν καθιστούν απλώς δυνατή την έμφυλη βία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου αυτή γίνεται ανεκτή ή θεωρείται ακόμα και αποδεκτή. […]
Η έμφυλη βία επηρεάζει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, αλλά πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, αντανακλώντας την υποδεέστερη θέση τους στην κοινωνία. […]
Οι λέξεις «βιολογικό φύλο» και «κοινωνικό φύλο» δεν σημαίνουν το ίδιο. […] Το «βιολογικό φύλο» αναφέρεται στα βιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν εκ γενετής οι άνδρες και οι γυναίκες. […] Το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους ρόλους και τις ευθύνες που η κοινωνία αναθέτει στους άνδρες και τις γυναίκες. Τα κορίτσια και τα αγόρια δεν γεννιούνται γνωρίζοντας πώς πρέπει να δείχνουν, να ντύνονται, να μιλάνε, να συμπεριφέρονται ή να σκέφτονται. Η κοινωνικοποίησή τους επηρεάζεται από την οικογένεια, τα συνομήλικα άτομα, την κοινότητα και από θεσμούς όπως τα μέσα ενημέρωσης. Οι έμφυλες νόρμες δημιουργούνται από τον πολιτισμό μας, όχι από τη φύση και, για αυτό, μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να αφήσει ένας άνδρας τη δουλειά του προκειμένου να μένει στο σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά. […]
Οι έμφυλες νόρμες μπορεί να είναι τόσο βαθιά ριζωμένες που συχνά οι άνθρωποι τις αποδέχονται σαν «κάτι δεδομένο» και δεν αντιλαμβάνονται το πόσο δραστικά διαμορφώνουν τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά μας. […] Οι άκαμπτες έμφυλες νόρμες δεν περιορίζουν απλώς την ταυτότητα και τις δυνατότητες των ανθρώπων, αλλά επιπλέον διαχωρίζουν τους άνδρες από τις γυναίκες με βάση τις κοινωνικές προσδοκίες για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους. Ο διαχωρισμός αυτός γεννά ανισότιμες ιεραρχίες εξουσίας, καθώς η κοινωνία παραδοσιακά δίνει μεγαλύτερη αξία στις «ανδρικές έμφυλες νόρμες» της κυριαρχίας, της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού, απ’ ότι στις «γυναικείες» της υποτακτικότητας, της ευαλωτότητας και της φροντιστικής συμπεριφοράς. […]

ΘΕΜΑ Α
Να αποδώσετε συνοπτικά (50 λέξεις) το περιεχόμενο της καταληκτικής παραγράφου.
Μονάδες 20

Η αποδοχή των έμφυλων προτύπων ως δεδομένων αποτρέπει τη συνειδητοποίηση της επίδρασης που ασκούν στη στάση των ατόμων. Η αυστηρή διαιώνισή τους, ωστόσο,  επενεργεί περιοριστικά στην ταυτότητα των ανθρώπων και οδηγεί στο διαχωρισμό των δύο φύλων με βάση κοινωνικές προσδοκίες, δημιουργώντας μια άνιση ιεραρχία μεταξύ τους. Η κοινωνία, άλλωστε, εκτιμά περισσότερο το κυριαρχικό ανδρικό πρότυπο.
[Λέξεις: 55]

ΘΕΜΑ Β
Β1. Κατά πόσο οι παρακάτω περίοδοι συμφωνούν με τις απόψεις που διατυπώνονται στο Κείμενο 1; Να σημειώσεις «Σωστό», αν θεωρείς ότι το περιεχόμενό τους είναι στο σύνολό του ορθό σε σχέση με τα νοήματα, και «Λάθος» αν το θεωρείς λανθασμένο:
α) Η έμφυλη βία αφορά στις διακρίσεις που υφίστανται οι άνθρωποι με βάση το βιολογικό τους φύλο.
β) Η έμφυλη βία επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες στον ίδιο βαθμό.
γ) Οι έμφυλες νόρμες δεν είναι έμφυτες, γι’ αυτό μένουν σταθερές.
δ) Οι άνθρωποι συχνά υιοθετούν άκριτα την κανονικότητα που έχει ορίσει η κοινωνία για τη συμπεριφορά τους με βάση το φύλο τους.
ε) Η αποδοχή των έμφυλων νορμών κατά απόλυτο τρόπο ενισχύει κατά κανόνα την πατριαρχία.
Μονάδες 10

α) Λ, β) Λ, γ) Λ, δ) Σ, ε) Σ

Β2. «Για παράδειγμα, πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να αφήσει ένας άνδρας τη δουλειά του προκειμένου να μένει στο σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά.»
Ο συγγραφέας κλείνει την τέταρτη παράγραφο χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα. Να αναφέρετε δύο διαφορετικούς μεταξύ τους στόχους αυτής της επιλογής του συγγραφέα.
Μονάδες 10

Με τη χρήση του παραδείγματος ο συντάκτης του κειμένου επιτυγχάνει να αποσαφηνίσει την άποψή του πως είναι εφικτή η αλλαγή στις έμφυλες νόρμες, μιας και αυτές είναι δημιουργήματα του εκάστοτε πολιτισμού και όχι της ίδιας της φύσης. Παραλλήλως, βέβαια, μέσω του παραδείγματος αυτού τεκμηριώνει τη σχετική του θέση, εφόσον παρουσιάζει μια απτή και οικεία σε πολλούς περίπτωση έμπρακτης αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των έμφυλων ρόλων. Ό,τι άλλοτε θα έμοιαζε αδιανόητο -ένας άνδρας να μην εργάζεται προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών- πλέον συνιστά μια υπαρκτή και αποδεκτή κατάσταση.

Β3.α. «Η κοινωνικοποίησή τους επηρεάζεται από την οικογένεια, τα συνομήλικα άτομα, την κοινότητα και από θεσμούς όπως τα μέσα ενημέρωσης.»
Να μετατρέψετε τη σύνταξη της περιόδου στο άλλο είδος και να εξηγήσετε πώς επηρεάζεται το ύφος του κειμένου από την αλλαγή αυτή. (μονάδες 5)

Ενεργητική σύνταξη: «Η οικογένεια, τα συνομήλικα άτομα, η κοινότητα και θεσμοί, όπως τα μέσα ενημέρωσης, επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή τους».

Η αξιοποίηση της ενεργητικής σύνταξης προσδίδει έμφαση στα άτομα και τους φορείς που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών, καθιστώντας εμφανέστερη την ευθύνη που φέρουν για τη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνικών φύλων. Το ύφος του κειμένου αποκτά αμεσότητα και ενισχύεται ο καταγγελτικός του χαρακτήρας, εφόσον υποδεικνύονται με πιο σαφή τρόπο οι έχοντες την ευθύνη για την ορθή κοινωνικοποίηση των παιδιών.

βΝα αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών, καθώς και τη σκοπιμότητα των ασύνδετων σχημάτων, στο πλαίσιο της τέταρτης παραγράφου. (μονάδες 10)
Μονάδες 15

Οι όροι «βιολογικό φύλο» και «κοινωνικό φύλο» τίθενται σε εισαγωγικά, διότι συνιστούν χρήση ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου, το οποίο αντλείται από τις επιστήμες της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Τονίζεται, συνάμα, η αναγκαιότητα διάκρισης μεταξύ των δύο, καθώς προσδιορίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά του ατόμου.
Στο πλαίσιο της τέταρτης παραγράφου γίνεται δύο φορές αξιοποίηση ασύνδετου σχήματος («πώς πρέπει να δείχνουν, να ντύνονται, να μιλάνε, να συμπεριφέρονται ή να σκέφτονται», «από την οικογένεια, τα συνομήλικα άτομα, την κοινότητα»). Με την αξιοποίησή του ο συντάκτης επιτυγχάνει τη γοργή παράθεση πληροφοριών αποσαφηνίζοντας τη θέση του. Ενισχύει, κατ’ αυτό τον τρόπο, την πληροφοριακή πυκνότητα του κειμένου, αποδίδει εμφατικά τις θέσεις του και προσδίδει στον λόγο του αμεσότητα. Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση καταγράφει τις πτυχές της συμπεριφοράς και προσωπικότητας των παιδιών, οι οποίες επηρεάζονται και διαμορφώνονται μέσω της κοινωνικοποίησης. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό το εύρος της ευθύνης των φορέων αγωγής, καθώς η επίδρασή τους έχει αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της προσωπικότητας των νέων. Στη δεύτερη περίπτωση ο συντάκτης καταγράφει το σύνολο των φορέων αγωγής προκειμένου να καταστεί εμφανής ο πολύπτυχος χαρακτήρας των επιρροών που δέχονται τα μικρά παιδιά.

Γυναίκα
Το ποίημα του Τόλη Νικηφόρου προέρχεται από την ποιητική συλλογή «Το μαγικό χαλί» (1980).

Κάθε μικρή σου υποταγή
μειώνει τη δική μου ελευθερία
εμένα ταπεινώνει
κάθε χαμένο σου δικαίωμα
πληγώνει τη δική μου αξιοπρέπεια
κάθε παραπανίσιο σου φορτίο
έχει σε μένα ρίζες προγονικές
κάθε σε βάρος σου αδικία
είναι μια στυγερή κλοπή
απ’ το παγκάρι της δικής μου εκκλησίας
κι όταν εσύ λιποψυχείς
εγώ είμαι ο αληθινός προδότης
στέκεσαι δίπλα
μου στο σπίτι, στη δουλειά ή στο οδόφραγμα
με τα ίδια μάτια
ελεύθερα ατενίζουμε τον ήλιο
περήφανοι
ασυμβίβαστοι
ωραίοι μέσα στα τόσα ελαττώματά μας
εμείς που η φύση έταξε σε σάρκα μία

ΘΕΜΑ Γ
Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της γυναίκας από το ποιητικό υποκείμενο; Να απαντήσεις αξιοποιώντας τρεις τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες. Πώς θα χαρακτήριζες αυτήν την στάση απέναντι στις γυναίκες; Να αναπτύξεις τεκμηριωμένα την άποψή σου σε 150 – 200 λέξεις.

Το ποιητικό υποκείμενο υποστηρίζει πως ο άνδρας οφείλει να σέβεται απόλυτα τη γυναίκα, εφόσον η θέση της είναι ισότιμη πλάι του. Την άποψή του αυτή την τονίζει εμφατικά με σχήμα επανάληψης («Κάθε μικρή σου υποταγή», «κάθε χαμένο σου δικαίωμα»), επισημαίνοντας πως «κάθε» παρέκκλιση από το οφειλόμενο κλίμα σεβασμού απέναντί της λειτουργεί επιβαρυντικά για τον ίδιο («εμένα ταπεινώνει», «πληγώνει τη δική μου αξιοπρέπεια»). Με τη χρήση, μάλιστα, μιας μεταφοράς («είναι μια στυγερή κλοπή  / απ’ το παγκάρι της δικής μου εκκλησίας») φανερώνει πως η τέλεση αδικιών εις βάρος της γυναίκας αποτελεί πράξη ανόσια. Δεν διστάζει, έτι περαιτέρω, με τη χρήση σχήματος αντίθεσης («κι όταν εσύ λιποψυχείς / εγώ είμαι ο αληθινός προδότης») να αποδεχτεί την ευθύνη για την όποια έκφραση αδυναμίας από τη μεριά της γυναίκας, εφόσον αναγνωρίζει πως την έχει -αδίκως- επιβαρύνει με «παραπανίσιο φορτίο», κάνοντάς τη να λυγίσει.
Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για την ορθή στάση απέναντι στις γυναίκες, μιας και είναι γνωστό πως για χρόνια επωμίζονται ανισομερώς τόσο τα βάρη της οικογένειας όσο και κάθε άλλη υποχρέωσης. Βιώνουν, συνάμα, τραυματικά περιστατικά κακομεταχείρισης από άντρες που θεωρούν τους εαυτούς τους «ανώτερους». Είναι, επομένως, αναγκαίο να υιοθετηθεί ο οφειλόμενος απέναντί τους σεβασμός.

ΘΕΜΑ Δ
Αξιοποιώντας το κείμενο αναφοράς να συντάξετε ένα άρθρο στο πλαίσιο του οποίου θα αναφέρεστε: α) στο πώς τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των «κοινωνικών φύλων» ανοίγουν το δρόμο στην έμφυλη βία, και β) στις αλλαγές εκείνες που θα επιτρέψουν τον σταδιακό τερματισμό της έμφυλης βίας.
(350-400 λέξεις)

Το ροζ, το γαλάζιο και το κόκκινο του αίματος

Η «παραδοσιακή» εικόνα του άνδρα που δεν φοβάται και δεν δακρύζει -γιατί διέθετε την ποιοτική γενναιότητα που απαιτούσαν άλλες εποχές- έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα στην επονείδιστη εικόνα του άνδρα που δεν σέβεται και δεν ντρέπεται. Μια εικόνα χτισμένη με άνανδρες δολοφονίες γυναικών και πλείστα άλλα περιστατικά έμφυλης βίας. Μια πραγματικότητα που οφείλει να μας αναγκάσει να αναθεωρήσουμε πρότυπα και πρακτικές του παρελθόντος.
Είναι πια προφανές, άλλωστε, πως το παλαιότερο πρότυπο του «κυρίαρχου» και του «επιθετικού» άνδρα που πήγαζε από ανάγκες μιας ριζικά διαφορετικής κοινωνίας και ιστορικής πραγματικότητας, δεν έχει τίποτε να προσφέρει στην εκπολιτισμένη και ειρηνική σύγχρονη κοινωνία. Τα χαρακτηριστικά του ανδρικού φύλου που υπερτονίστηκαν κατά το παρελθόν, διότι θεωρήθηκαν χρήσιμα, δεν εξυπηρετούν πλέον κάποια κρίσιμη σκοπιμότητα. Επιβιώνουν, ωστόσο, κατά τρόπο στρεβλό, εφόσον η επιθετικότητα αυτή μη έχοντας κάποιον «εχθρό» να αντιμετωπίσει διοχετεύεται εις βάρος των γυναικών ή των πιο αδύναμων ανδρών. Διατηρείται, έτσι, αναίτια ένα παρωχημένο πρότυπο σε μια κοινωνία που έχει πια διαφορετικό προσανατολισμό.
Οι γυναικείες αρετές του παρελθόντος, αντίστοιχα, αν και χρήσιμες άλλοτε, δεν ανταποκρίνονται πλέον στους ρόλους που καλούνται να επωμιστούν οι σύγχρονες γυναίκες. Απαλλαγμένες από την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των παιδιών, εφοδιασμένες με υψηλού επιπέδου μόρφωση και κατάρτιση, οι γυναίκες κατακτούν θέσεις ευθύνης στον εργασιακό και στον πολιτικό τομέα. Δημιουργούν, καινοτομούν και διασφαλίζουν αποδοχές αντίστοιχες με αυτές των ανδρών. Μια διαδικασία, εντούτοις, που τις φέρνει σε ρήξη τόσο με την ξεπερασμένη εικόνα των γυναικών του παρελθόντος όσο και με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις ορισμένων ανδρών, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποδεχτούν την πλήρη εξίσωση των δύο φύλων.
Παρατηρούνται, έτσι, περιστατικά βίας, ασεβούς συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες, αλλά και ακόμη περισσότερο απαράδεκτες ακρότητες, λόγω της αδυναμίας κάποιων να συμβιβαστούν με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Χρειάζεται, άρα, μια δραστική παρέμβαση στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των νέων μελών της κοινωνίας μας προκειμένου να αποτραπεί η διαιώνιση ξεπερασμένων προτύπων. Κάθε νέος γονιός, κάθε εκπαιδευτικός, όπως και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως φορείς αγωγής και κατ’ επέκταση διαμόρφωσης και εδραίωσης αντιλήψεων, οφείλουν να εξοβελίσουν τις απόψεις εκείνες που οδηγούν στην εντύπωση πως υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες από τα άτομα ανάλογα με το φύλο τους.
Η διαδικασία κοινωνικοποίησης οφείλει πλέον να βασίζεται κυρίως και πρωτίστως στη διαμόρφωση ενός κοινού προτύπου ζητούμενων αρετών. Ο σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η διάθεση προσφοράς στον άλλον είναι, μεταξύ άλλων, οι αρετές που θα πρέπει να πρωτοστατούν στη διαπαιδαγώγηση των νέων ανεξάρτητα από το φύλο τους.
Το να επιτευχθεί η απομάκρυνση των τοξικών στερεοτύπων από τη σκέψη και τη συμπεριφορά των νέων συνιστά αναγκαιότητα προκειμένου να περιοριστεί η έμφυλη βία. Συνιστά, συνάμα, μια επιδίωξη που απαιτεί συνειδητή και συλλογική προσπάθεια λόγω της δεδομένης δυσκολίας αποτίναξης διαδεδομένων προκαταλήψεων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Η ευγένεια ως ένδειξη του πολιτισμού

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Η ευγένεια ως ένδειξη του πολιτισμού

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Η ευγένεια ως ένδειξη του πολιτισμού του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1 Η ευγένεια ως ένδειξη του πολιτισμού Απόσπασμα από άρθρο του Θεμιστοκλή Κατσαούνη, απόφοιτου ΕΑΠ, Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, 11/01/2020,...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα Ο δεσμός ανθρώπου-ζώου είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού τα κατοικίδια ζώα όχι μόνο παρέχουν...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήρια επιλογής των θετών γονιών

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήρια επιλογής των θετών γονιών

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήρια επιλογής των θετών γονιών του Κωνσταντίνου Μάντη - Η ενημέρωση του παιδιού για το ζήτημα της υιοθεσίας Η συζήτηση για την υιοθεσία δεν διαφέρει από τη συζήτηση για άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν από κοινού οι...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» (παραβατικότητα ανηλίκων)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» (παραβατικότητα ανηλίκων)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» (παραβατικότητα ανηλίκων) του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» Τη σπρώχνουν στο έδαφος, της δίνουν άγρια χαστούκια, της τραβάνε τα μαλλιά, την κλωτσάνε. Τη χτυπάνε δύο και τρεις μαζί,...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τεχνητή νοημοσύνη, fake news & παραπληροφόρηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τεχνητή νοημοσύνη, fake news & παραπληροφόρηση

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Τεχνητή νοημοσύνη, fake news & παραπληροφόρηση του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει τα fake news αλλοιώνοντας όσα βλέπουμε γύρω μας Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται όλο και πιο...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο Το Kέντρο Εικονικής Περίθαλψης του νοσοκομείου Mercy στο Σεντ...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων Το κείμενο του Αντώνη Αντωνιάδη έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής». Ουδείς θεωρεί...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ενεργός Πολιτειότητα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ενεργός Πολιτειότητα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ενεργός Πολιτειότητα του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Ενεργός Πολιτειότητα - Συμμετοχική αντίληψη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη Η πολιτειότητα, είναι η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα περιλαμβάνει την...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA;

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA;

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA; του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο I: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA; 1. Εάν ρωτήσετε οποιοδήποτε ζευγάρι που περιμένει παιδί τι εύχεται για το μωρό του, η πιθανότερη απάντησή του θα είναι:...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Προσωπική & Απρόσωπη Σύνταξη

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Προσωπική & Απρόσωπη Σύνταξη

Προσωπική & Απρόσωπη Σύνταξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου του Κωνσταντίνου Μάντη - Η επιλογή μεταξύ προσωπικής ή απρόσωπης σύνταξης στο πλαίσιο ενός μη λογοτεχνικού κειμένου συνιστά μια ενδιαφέρουσα γλωσσική επιλογή, υπό την έννοια πως ο γράφων έχει τη...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων

Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων Έκθεση Γ΄ Λυκείου του Κωνσταντίνου Μάντη - Με τις εγκλίσεις δηλώνεται πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε κάθε φορά αυτό που σημαίνει το ρήμα. Τροπικότητες ονομάζονται οι διάφορες σημασιολογικές λειτουργίες που εκφράζονται με τη...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο I: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα Εισαγωγικό σημείωμα Στην πραγματεία του "Περί Παιδαγωγικής" (1803) ο Ιμμάνουελ Καντ περιλαμβάνει μια σειρά...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Τα σύγχρονα μουσεία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Τα σύγχρονα μουσεία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Τα σύγχρονα μουσεία του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο I: Τα σύγχρονα μουσεία [1] Οι κοινωνικές, πολιτικές, επιστημονικές, επιστημολογικές και πολιτισμικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως από τα...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Ο διάλογος και το χιούμορ στη διδασκαλία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Ο διάλογος και το χιούμορ στη διδασκαλία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Ο διάλογος και το χιούμορ στη διδασκαλία του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1 Ο διάλογος –είτε προέρχεται από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα– ασκεί στην ψυχή του ακροατή έντονη παιδευτική επίδραση, όπως άλλωστε όλα τα...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Λέων Τολστόι «Τι είναι τέχνη»

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Λέων Τολστόι «Τι είναι τέχνη»

Λέων Τολστόι «Τι είναι τέχνη» Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Τι είναι τέχνη Ο Ρώσος συγγραφέας και στοχαστής Λέων Τολστόι (1828-1910) εξαπολύει στο βιβλίο αυτό μια δριμύτατη επίθεση κατά του...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Ν. Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Η θέση του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν. Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Η θέση του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η θέση του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1 Η θέση του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινοτική φιλοδοξία για μια κοινή πολιτιστική πολιτική Το κείμενο αποτελεί διασκευή, για τις...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γιατί είναι σκόπιμη η εξερεύνηση του Διαστήματος

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γιατί είναι σκόπιμη η εξερεύνηση του Διαστήματος

Γιατί είναι σκόπιμη η εξερεύνηση του Διαστήματος Έκθεση Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο I: Γιατί είναι σκόπιμη η εξερεύνηση του Διαστήματος Ενίοτε μας τίθεται από το κοινό το ερώτημα «Γιατί να δαπανούμε χρόνο, προσπάθεια και χρήμα...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;

Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;

Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία; Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1 Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία; Γιατί δεν αγαπάνε οι μαθητές την ιστορία; Οι απαντήσεις είναι γνωστές. Γιατί συνήθως πρέπει να τη μάθουν παπαγαλία,...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Έφηβοι στην πρίζα

Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Έφηβοι στην πρίζα

Έφηβοι στην πρίζα Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Έφηβοι στην πρίζα 1.     Η γενιά των σημερινών εφήβων, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν Generation Z ή iGeneration, με το «i» να λειτουργεί για προφανείς...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Η ευαισθησία

Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Η ευαισθησία

Η ευαισθησία Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης του Κωνσταντίνου Μάντη - Κείμενο 1: Η ευαισθησία Τον αληθινό άνθρωπο δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε παρά οπλισμένο με ευαισθησία, κυριολεκτικά θωρακισμένο από αυτή. Και λέμε πως ένας άνθρωπος είναι...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Τα οφέλη της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Τα οφέλη της...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» (παραβατικότητα ανηλίκων)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: «Τα παιδιά δεν πάνε καλά» (παραβατικότητα ανηλίκων)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου «Τα παιδιά δεν...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κοσμογονία στην...

Γ ΛυκείουΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Ο διάλογος και το χιούμορ στη διδασκαλία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Ο διάλογος και το χιούμορ στη διδασκαλία

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄...

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
Μια Αξιωματική Αντιπολίτευση που νομίζει ότι είναι Αριστερή!
Μια Αξιωματική Αντιπολίτευση που νομίζει ότι είναι Αριστερή!

Μια Αξιωματική Αντιπολίτευση που νομίζει ότι είναι Αριστερή!

Οι Άγγλοι λένε ότι για να καταλάβεις κάποιον πρέπει να μπεις στα παπούτσια του. Ιδανικά, η ρήση αυτή των ιθαγενών της Γηραιάς Αλβιώνας θα μπορούσε να λειτουργήσει εξόχως αποδοτικά για την ελληνική κοινωνία αν οι πολιτικοί της μπορούσαν και ήθελαν πράγματι να μπουν ενσυνειδήτως στα παπούτσια των πολιτών της. Όμως, η εξαθλιωτική γεύση της σύγχρονης καθημερινότητας, την οποία εφιαλτικά βιώνει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της χώρας μας, λειτουργεί αποτρεπτικά προς την υιοθέτηση αυτής της -πολιτικής- νοοτροπίας για τους αιρετούς άρχοντες, οι οποίοι προτιμούν τα δικά τους, ακριβά, περίτεχνα και άνετα υποδήματα!

ΑρθρογραφίαΤοπική Αυτοδιοίκηση
Βρίσκεται η Λαμία σε τροχιά ανάπτυξης;
Βρίσκεται η Λαμία σε τροχιά ανάπτυξης;

Βρίσκεται η Λαμία σε τροχιά ανάπτυξης;

Συμπληρώθηκαν ήδη εκατό ημέρες από την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου και θα ήταν απολύτως αυτονόητο η πολιτική πρακτική να έχει δρασκελίσει και να έχει αφήσει πίσω της το κομμάτι εκείνο των αφηρημένων εντυπώσεων και των γενικόλογων κι ευφραντικών προεκλογικών υποσχέσεων και να έχει μετουσιωθεί σε ρεαλιστική καθημερινή πράξη. Οι εκατό ημέρες άλλωστε από την έναρξη κάθε καινούριας πολιτικής περιόδου δεν είναι ούτε ένα ασήμαντο ψυχολογικό όριο ούτε ένας αυθαίρετος χρονικός προσδιορισμός, αντιθέτως, φανερώνει εν τοις πράγμασι αφενός το επίπεδο της ουσιαστικής πολιτικής προετοιμασίας πριν την ανάληψη της εξουσίας και αφετέρου τη λειτουργική ετοιμότητα ανάληψης της πραγματικής διοικητικής ευθύνης.

Αρθρογραφία
Η ουσία της Φύσης απέναντι στην αλήθεια του ανθρώπου
Η ουσία της Φύσης απέναντι στην αλήθεια του ανθρώπου

Η ουσία της Φύσης απέναντι στην αλήθεια του ανθρώπου

Η Φύση, όποια τελικά κι αν είναι αυτή, δεν είναι μια στατική κατάσταση αλλά μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία δεν είναι δυνατόν να εγκιβωτιστεί στα ασφυκτικά πλαίσια της ανθρώπινης αντίληψης με κανόνες μαθηματικούς ή θρησκευτικούς ή ακόμα και φιλοσοφικούς. Ως εκ τούτου, λόγω της -εκστατικής για τον άνθρωπο- αχρονικότητάς της δεν είναι δυνατόν να διαθέτει παγιωμένη συλλογιστική, κατά τα ανθρώπινα πρότυπα, ώστε να καταστεί παραγωγός ηθικών κανόνων.

Αρθρογραφία
Το νόημα της Δημοκρατίας
Το νόημα της Δημοκρατίας

Το νόημα της Δημοκρατίας

Η Δημοκρατία δεν είναι απλώς μια χρηστική κοσμοθεωρία που ενεργεί εργαλειακά σε πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο, αντίθετα, είναι ένας σημαντικός δημιουργός ανθρωποκεντρικών θεσμών και αξιών, έστω κι αν ενίοτε αυτές είναι φθαρτές στο διάβα του χρόνου. Είναι επίσης, ένας από τους σπουδαιότερους καταλύτες που μετουσιώνουν τον ατομικό ανθρώπινο βίο σε έλλογη κοινωνική συνύπαρξη καθιστώντας τη ζωή και την καθημερινότητα προνόμιο και όχι αιτιοκρατικό άχθος.

Αρθρογραφία
Αριστερό μπόι
Αριστερό μπόι

Αριστερό μπόι

Ο Καζαντζάκης εύστοχα επισήμανε ότι το μπόι του ανθρώπου που κουβαλάει μια ιδέα δίνει μπόι και στην ίδια την ιδέα. Για την Αριστερά, που ιστορικά ως ιδεολογία έχει βάναυσα κακοποιηθεί, δεν αρκούν πτερόεντα λόγια για να πιστοποιηθεί ότι κάποιος είναι αρκούντος ικανός για να την κουβαλήσει, ως ζώσα και καθημερινώς δρώσα ιδέα, μέσα του. Χρειάζεται ικανό ανάστημα, πολιτικό και ιδεολογικό, το οποίο ούτε εκβιάζεται ούτε επιβάλλεται ετσιθελικά. Υπάρχει όμως εν προκειμένω;